در این صفحه دغدغه های یک معلم برای رفع محرومیت در مناطق محروم کشور با شما به اشتراک گذاشته میشود اولویت ما کودکان یا فرشته های روستا هستند و میخواهیم با کمک همراهانمان هیچ فرشته ای در ایران حسرتی نداشته باشد و ارزوی ما داشتن خانه ای با هزار اتاق و هزار پنجره برای هزار فرشته بی پناه هست در این جهت با حمایت از اثار هنری سرپرستان خانواده ها و سعی در کمک به اعتماد به نفس و استقلال مالی انان داریم