مصاحبه با عصر زندگی

دسته بندی ها :
مصاحبه با عصر زندگی
مصاحبه با عصر خانواده

اینم قسمتی از مصاحبه ی ما دربرنامه ی عصر خانواده،خوشحالم که خدامنو و بابامحمد روانتخاب کرد تاروزهای خوبی برای این کودکان بسازیم .خوشحالم که قرعه ی فال به نام من دیوانه زدند تاچندصباحی حس خوب مادری روتجربه کنم ..هرصبح بادیدن چهره های معصوم و مثل ماهشون ،جون و انرژی دوباره میگیرم و میرم برای ساختن یک روز خوب براشون ..من شاید شاهد به دنیااومدن این بچه هانبودم،شاید وقتی دندون درآوردن کنارشون نبودم،شایدوقتی برای اولین بار حرف زدن من نبودم ،اما احساس میکنم سرنوشت این بچه هاازازل بامابوده .به قول دوستمون لک لکا اشتباهی ایناروبردن یه جای دیگه و مادیرپیداشون کردیم .من مطمئنم دروجود من تنها حس مادری نیست بلکه من واقعا #مادرم .من واقعا#خوشبختم

مطالب مرتبط

نظرات شما

تماس با مدیریت
0
X